Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 28/03/2014 vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long đã tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014. Đại hội diễn ra từ 13h30 đến 17h00 cùng ngày và đã thành công rực rỡ.

Đại hội thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành với các nội dung chính như sau:

PHẦN THỨ 1: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất năm 2014

Về nhân sự: Cơ bản vẫn giữ nguyên như năm 2013. Tuy nhiên, có một số thay đổi như sau:

– Ông Nguyễn Hữu Trừ – Trưởng phòng hành chính nhân sự chính thức nghỉ theo chế độ và thay vào đó là Ông Trần Bùi Sóng – Phó TGĐ công ty kiêm chức Trưởng phòng Hành chính – nhân sự và Quản lý thiết bị.

– Bà Nguyễn Thị Hương – Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán chuyển công tác và thay vào đó bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh giữ chức kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán công ty.

Về kết quả sản xuất kinh doanh: Mặc dù năm 2013 là một năm cực kỳ khó khăn trong nền kinh tế chung của đất nước nhưng công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và doanh thu. Chi trả cổ tức năm 2013 đạt 13%.

Về công tác công đoàn: Tổ chức tốt điều kiện ăn ở, đi lại cho cán bộ công nhân viên và thực hiện nghiêm túc mọi chế độ cho người lao động. Duy trì việc tổ chức lễ hội đầu năm, nghỉ mát cho CBCNV trong công ty. Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ đối với CBCNV đầy đủ. Khen thưởng và tặng bằng khen đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

PHẦN THỨ 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến cho năm 2014

PHẦN THỨ 3: Phương án sửa đổi điều lệ, tăng vốn điều lệ

Bổ sung điều 16.9 và 20.7 trong điều lệ công ty

Ban kiểm soát đã báo cáo và đưa ra những nhận xét:

– Báo cáo quyết toán của công ty năm 2013 phù hợp với quy định và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua.

– Ban kiểm soát thống nhất với kết luận của công ty kiểm toán AVA đã kết luận trong báo cáo kiểm toán.

Biểu quyết chấp thuận đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông đi dự đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

Đối tác