Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 – THĂNG LONG
Tiền thân là xí nghiệp xây dựng số 4 – Công ty xây dựng số 4 – Bộ xây dựng.
Ngày 26/12/2005, theo quyết định số 2370/QĐ-BXD về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chuyển Công ty xây dựng số 4 thành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 thì Xí nghiệp xây dựng số 4 được đổi tên là “Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Xí nghiệp xây dựng số 4”
Ngày 15/5/2007, thực hiện quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 về việc tách Công ty để thành lập các công ty con thì “Chi nhánh công ty CP đầu tư và xây dựng số 4-Xí nghiệp xây dựng số 4” được tách ra thành lập công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.4 (là công ty con của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4-Hạch toán kinh tế độc lập).
Như vậy, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.4 có đầy đủ tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu (theo điều 7 của Luật đấu thầu) và theo tư cách mới được kê khai hồi tố năng lực, kinh nghiệm mà Xí nghiệp xây dựng số 4 trước đây đã từng thực hiện.
Ngày 27/5/2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.4 quyết định đổi tên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 4.4 thành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long.
Ngày 04/6/2010 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long, mã số doanh nghiệp: 0102630875

anh cong ty

Đối tác