CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

sdtchuc

Hội đồng quản trị công ty:

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty:   Ông. Vũ Đình Phú

Ủy viên: Ông. Phạm Minh Ngọc

Ủy viên: Ông. Nguyễn Văn Tú

Phó Tổng giám đốc công ty:

1. Ông: Nguyễn Văn Tú

2. Ông: Trần Bùi Sóng

3. Ông: Nguyễn Kính Dân

Các ông (bà) trưởng phòng:

1. Phòng tài chính kế toán: Bà Nguyễn Thị Thanh

2. Phòng hành chính và quản lý thiết bị: Ông Trần Bùi Sóng (Phó tổng Giám đốc công ty)

3. Phòng kế hoạch dự án: Bà Vũ Thị Việt Hà

4. Phòng kỹ thuật thi công: Ông Lê Huy Hưởng

Các ông (bà) chỉ huy trưởng các công trình:

1. Công trình Bộ Ngoại Giao: Ông Hoàng Thế Dũng

2. Công trình Kiểm toán Nhà nước Khu vực 6: Ông Hoàng Văn Thắng

3. Công trình Hãng phim hoạt hình: Ông Nguyễn Chí Hưng

4. Công trình Thanh tra Nha Trang: Ông Nguyễn Bá Bảo

5. Công trình Viện môi trường và tài nguyên: Ông Hồ Hữu Trọng

6. Công trình Nhà công vụ 12 tầng – ĐHQG TP.HCM: Ông Đinh Trung Kiên

7. Công trình Viện vật lý địa chất: Ông Nguyễn Văn Giỏi

Các ông (bà) ban kiểm soát hội đồng quản trị:

1. Ông: Vũ Đức Thọ

2. Bà: Trần Mỹ Trang

3. Bà: Vũ Thị Dương

Đối tác