Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức đợt I năm 2012)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 Thăng Long quyết định:

– Tạm ứng cổ tức 10% đợt I năm 2012 cho cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 Thăng Long. Danh sách chốt cổ đông đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2012. Thời gian tạm ứng trong tháng 10 năm 2012.

– Phòng kế toán tài chính kết hợp với phòng TCLĐ&HC công ty chốt danh sách cổ đông và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 đúng thời gian quy định.

– Các ông (bà) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết: Tải file

Đối tác